"ข้อมูลถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา"
ภาพรวมข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
232 32,800 2,228

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เขตพื้นที่ ผลต่าง ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง
2560 2561 สพฐ. เขตพื้นที่ ประเทศ เขตพื้นที่
1 ภาษาไทย 44.67 53.79 9.12 54.61 53.79 -0.82 55.90 53.79 -2.11
2 ภาษาอังกฤษ 32.64 34.33 1.69 35.47 34.33 -1.14 39.24 34.33 -4.91
3 คณิตศาสตร์ 35.12 34.40 -0.72 35.65 34.40 -1.25 37.50 34.40 -3.10
4 วิทยาศาสตร์ 38.24 37.90 -0.34 38.83 37.90 -0.93 39.93 37.90 -2.03
  รวมเฉลี่ย 37.67 40.11 2.44 41.14 40.11 -1.04 43.14 40.11 -3.04

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เขตพื้นที่ ผลต่าง ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง
2560 2561 สพฐ. เขตพื้นที่ ประเทศ เขตพื้นที่
1 ภาษาไทย 44.56 47.93 3.37 55.04 47.93 -7.11 54.42 47.93 -6.49
2 ภาษาอังกฤษ 27.12 25.70 -1.42 29.10 25.70 -3.40 29.45 25.70 -3.75
3 คณิตศาสตร์ 21.15 24.56 3.41 30.28 24.56 -5.72 30.04 24.56 -5.48
4 วิทยาศาสตร์ 29.71 32.97 3.26 36.43 32.97 -3.46 36.10 32.97 -3.13
  รวมเฉลี่ย 30.64 32.79 2.15 37.71 32.79 -4.92 37.50 32.79 -4.71

ข้อมูลการอ่านไม่ได้ เขียนไมได้ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมประถม รวมมัธยม รวมทั้งหมด
396 340 245 254 175 161 1571 116 1687